ABC maksukorttisopimus

Yhtiö (Axus Finland Oy) myöntää näiden ehtojen mukaisesti maksukortin leasingsopimuksen kohteena olevan ajoneuvon käyttökulujen maksamista varten. Maksukorttiehdot ovat osa ajoneuvon leasingsopimusta ja tulevat voimaan molempien sopijapuolten allekirjoitettua ajoneuvoa koskevan tilausvahvistuksen tai leasingsopimuksen.

1. Sopimusosapuolet

Sopimuksen osapuolina ovat yhtiö ja vuokralleottaja. Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan maksukorttisopimuksen ehtoja käyttämällä korttia.

2. Kortin tilaaminen

Vuokralleottajan tulee ilmoittaa kirjallisesti yhtiölle vuokrattavien ajoneuvojen sopimuksiin liitettävät maksukortit ostorajoituksineen sekä korttien ja tunnuslukukuorien toimitusosoite. Yhtiö tilaa kortit polttoaineyhtiöiltä ja toimittaa ne vuokralleottajan antaman ilmoituksen mukaisesti.

3. Kortin käyttö

Yhtiön vuokralleottajalle toimittama kortti on tarkoitettu sopimuksen kohteena olevan ajoneuvon, alla mainittujen, käyttökulujen maksamiseen. Korttien käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole sallittua. Vuokralleottaja on vastuussa yhtiölle kaikista maksukortilla tehdyistä ostoksista ja niistä johtuvista veloituksista. Yhtiöllä on oikeus asettaa kortille ostorajoja.

Kortilla saa hankkia huoltoasemilta polttoainetta, tuulilasinpesunestettä ja autonpesuja. Kaikki huoltoasemalta syntyvät kustannukset laskutetaan sellaisenaan vuokralleottajalta. Huoltoleasingiin kuuluvat pientarvikkeet (tuulilasinpyyhkimet, öljyn- ja jäähdytysnesteen lisäykset sekä polttimot) tulee hankkia ajoneuvon merkkikorjaamosta, joka laskuttaa ostot yhtiöltä.

4. Veloitus asiakkaalta

Yhtiö laskuttaa kortilla tehdyt ostot vuokralleottajalta vähintään kerran kuukaudessa. Vuokralleottaja sitoutuu maksamaan laskun viimeistään eräpäivänä. Jos maksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, on vuokralleottaja velvollinen suorittamaan 16 % vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien sekä suorittamaan laiminlyönnistä yhtiölle aiheutuneet perimiskulut. Vuokralleottaja on tehtyjen ostojen lisäksi velvollinen maksamaan yhtiön voimassaolevan hinnaston mukaisen korttimaksun.

5. Tietojen välittäminen

Yhtiö voi antaa maksukortin tilaamisen ja käytön kannalta tarvittavia tietoja korttitoimittajalle riippumatta siitä, koskeeko näitä tietoja lakiin tai sopimukseen perustuva salassapitovelvollisuus. Vuokralleottaja suostuu siihen, että yhtiö voi luovuttaa edellä mainittuja tietoja samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä osakkuusyhtiöille.

6. Virhe tavarassa tai palvelussa

Mikäli maksukortilla ostetussa tavarassa tai palvelussa havaitaan virhe, on vuokralleottajan esitettävä vaatimukset suoraan tavaran tai palvelun myyjälle. Havaittu virhe ei poista vuokralleottajan maksukorttiostojen maksuvelvollisuutta yhtiölle.

7. Kortin katoaminen

Kortinhaltijan tulee säilyttää korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua erillään. Kortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi kortin sulkupalveluun. Vuokralleottaja vastaa myös katoamisilmoituksen jälkeen tehdyistä ostoksista, mikäli kortin tunnuslukua on säilytetty niin että kortin anastaja on saanut sen selville.

8. Sopimuksen päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo sopimuksen. Vuokralleottaja voi irtisanoa tämän sopimuksen tai yksittäisen kortin päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiölle. Vuokralleottajan vastuulla on leikata kahtia päättynyt maksukortti.

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa maksukortit yhden kuukauden irtisanomisajalla. Yhtiön tekemän irtisanomisen jälkeen tulee vuokralleottajan välittömästi leikata kahtia käytössään olevat maksukortit.

Vuokralleottaja huolehtii että yksittäiseen leasingsopimukseen liitetyn kortin käyttö lopetetaan ja kortti leikataan kahtia samalla kun korttiin liittynyt ajoneuvon vuokrasopimus päättyy.

Maksukorttien irtisanomisesta ja yksittäisen leasingsopimuksen päättymisestä huolimatta vuokralleottaja vastaa kaikista korteilla tehdyistä ostoista.

9. Ylivoimainen este

Yhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta vuokralleottajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

10. Muut ehdot

Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman yhtiön suostumusta. Yhtiö ei vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet kortin virheellisestä käytöstä.

11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Vantaan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Lisää pyydetyt tiedot vieressä oleviin kenttiin. Tiedot täytetään automaattisesti allekirjoitettavaan sopimukseen, jonka voit vielä esikatsella ennen allekirjoitusta.
Lisää allekirjoittajan sähköpostiosoite ja paina "Jatka". Asiakirjan allekirjoitus tapahtuu seuraamalla ohjeita. Huomaa, että tunnistautumisvaiheessa tarvitaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia.