Skriv ut eller spara

Användaravtal, juni 2024

twoday Oy har gjort den här servicen. Detta är twoday Oy:s användaravtal. Du förbinder dig till detta avtal med twoday Oy som motpart (Y-signum 1988069-3, Centralgatan 3, 00100 Helsingfors) genom att utföra följande handlingar: du matar in person- eller andra uppgifter, du laddar upp filer eller på ett annat sätt använder dig av Tjänsten eller någon av dess egenskaper, du beställer nyhetsbrevet eller om du klickar på knappen ”registrera” eller ”logga in” under registreringsprocessen. Om du använder Tjänsten på ett företags eller någon annan juridisk persons vägnar, kan twoday Oy och ifrågavarande juridiska person ha ett ingått ett skilt avtal, oberoende av detta är du ändå själv personligen bunden till detta Avtal.

Om du inte önskar ingå detta Avtal, klicka inte på knappen ”registrera” eller ”logga in” och använd inte heller på något annat sätt dig av Tjänsten.

1. Dina skyldigheter

Att följa lagen och avtalet: Du bör följa detta Avtal (som även kan ändras), all tillämplig lagstiftning samt följande villkor som hör samman med Avtalet:

 • Påbud och Förbud
 • Dataskyddsstrategin
 • Övriga notifikationer

Observera att alla ovan nämnda avtal och villkor är bindande (enbart) i enlighet med sin engelskspråkiga version.

Licens och försäkran: Du måste inte ladda upp dokument eller annan information till Tjänsten. Om du trots allt beslutar dig för att göra så, ger du på samma gång twoday Oy en begränsad rätt (licens) att använda, omarbeta, kopiera eller dela det innehåll du laddat upp. Licensen behövs av tekniska skäl för att vi skall kunna upprätthålla Tjänstens funktioner: t.ex. för att paketera om informationen och skicka den vidare till andra användare som du önskar använda dig av Tjänsten tillsammans med, samt för att skicka vidare din information till myndigheter för identifiering, som t.ex. till Patent- och registerstyrelsen. Den licens du ger oss är världsomspännande, icke-exklusiv, betald till fullo och fri från royaltybetalning. Licensen upphör genast då dina uppgifter inte längre behövs för att kunna upprätthålla och genomföra Tjänstens funktioner. Licensen ger oss inte rätt att på något annat sätt använda din uppladdade information eller att dela den med utomstående (med undantag för dina samarbetsparter eller på annat sätt någon som deltar i underskriftsprocessen, någon som krävs för att tekniskt kunna genomföra tjänsten eller till sådana nödvändiga tredje parter för att kunna verifiera dina uppgifter).

Genom att ladda upp innehåll till sidan försäkrar du oss om, i enlighet med din bästa kunskap, att du inte genom uppladdningen bryter mot några avtalsförpliktelser du har till tredje parter eller kränker utomstående rättigheter. Tjänsten använder sig av identifieringsvägar för att identifiera användarnas identitet, men kontrollera inte på annat sätt det innehåll som du eller någon annan laddar upp då de använder sig av Tjänsten.

Upphovsrätten till det innehåll du laddar upp, t.ex. dokumentens innehåll, bevaras hos dig och twoday Oy använder inte ditt uppladdade innehåll till några andra syften än att upprätthålla och erhålla Tjänstens funktioner. twoday Oy strävar efter att försäkra sig om uppgifternas konfidentiella karaktär. Det är dock bra att hålla i minnet att det alltid finns en möjlighet att någon försöker missbruka information som rör sig på nätet: twoday Oy har inte heller något ansvar för dylikt missbruk orsakat av tredje part.

Observera också att vi har skrivit ner vår nuvarande praxis rörande användandet av dina personuppgifter i vår Integritetspolicy, och att vi om vi anser det nödvändigt kan uppdatera Integritetspolicyn.

Användarrättigheter till Tjänsten: Genom att godkänna detta Avtal garanterar du följande: a) du är fyllda 18 år och även annars myndig. b) att du inte tidigare blivit avstängd, tillfälligt eller för gott, från Tjänsten, c) att du inte sysslar med direkt konkurrens till twoday Oy:s tjänster eller att du inte heller fungerar å en dylik konkurrents vägnar, d) att du inte samtidigt redan har mer än ett användarkonto hos Tjänsten, e) att du har full behörighet att ingå detta Avtal och att du inte genom ingåendet av avtalet kränker någon tredje parts rättigheter. Utöver detta skall du själv förse dig med den tekniska utrustning och programvara som behövs för att kunna använda Tjänsten, till vilket även sträcker sig, men ej begränsar sig till enbart, sådan mobil apparatur som är passande för detta användningsområde och som kan behövas då Tjänsten används.

För att du skall kunna identifiera dig hos Tjänsten på det sätt som krävs vid registreringen måste du ha giltiga nätbankkoder till en bank som är tillämplig i samband med Tjänsten eller annat tillämpligt starkt tillv ägagångssätt för att identifiera dina uppgifter.

Håll ditt lösenord hemligt: Håll ditt lösenord till Tjänsten konfidentiellt. Du får inte använda dig av någon annans användarkonto och inte heller låta någon annan använda ditt användarkonto. Du är ansvarig för allt som sker inom ditt användarkontos sfär, tills det att du meddelat oss om att ditt lösenord hamnat i fel händer (till support.signom@twoday.com), tills dess du stängt ditt användarkonto eller på annat sätt påvisar att skyddet till ditt användarkonto utsatts för fara på grund av ett fel i twoday Oy:s datasystem. Du får inte sälja, byta eller flytta ditt användarkonto eller yppa någon som helst information om det som finns på kontot till utomstående. Du får inte heller ta betalt av utomstående för att använda Tjänsten, en del därav eller ge ut annan information om hur Tjänsten används.

Skyldighet att skydda Tjänsten: Du förbinder dig att skydda oss och svara för alla kostnader, ersättningar och skador (även skäligt advokatarvode) som beror på anspråk eller undersökningar av tredje part som i sin tur beror på a) brott mot detta Avtal t.ex. att du angett information som kränker tredje parts rättigheter eller bryter mot lag, b) den information eller de uppgifter du gett oss, c) en handling du själv utfört med Tjänsten eller genom Tjänsten.

Betalningsskyldighet: Tjänsten är gratis för dig.

Meddelande om verksamhet som strider mot avtalet: Om du tror att du till följd av tvingande lagstiftning är tvungen att bryta mot detta Avtal, förbinder du dig att ge oss en fullständig redogörelse om saken senast 30 dygn innan då måste förfara mot Avtalets villkor, så att vi har möjlighet att utvärdera situationen och ge en alternativ lösning.

2. Dina rättigheter

På det villkor att du följer alla de skyldigheter som uppkommer av Avtalet, ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överförbar, ej licensbar rättighet att genom en allmänt tillgänglig webbläsare använda Tjänsten och dess innehåll. Dock enbart på det sätt vi avsett och på det sätt som avses i enlighet med detta Avtal och i enlighet med andra tillämpliga användarvillkor som vi angivit. Du har dock inte rätt att använda Tjänsten eller granska dess innehåll genom att använda "scrape"-, "crawl"-, "spider"- eller motsvarande program eller teknologi. Du har rätt att på eget ansvar ladda upp information och innehåll på det sätt som närmare föreskrivs i Avtalet. Vi ger dig inga rättigheter utöver de som explicit individualiseras i Avtalet.

3. Våra rättigheter och skyldigheter

Syftet med Tjänsten är att skapa ett pålitligt sätt att elektroniskt skriva under avtal och andra dokument.

Så länge som twoday Oy tillhandahåller Tjänsten, erbjuder Signom (samtidigt som vi försöker förbättra och uppdatera) det tekniska underlaget med syfte att ge våra användare ovannämnda verktyg, regler och protokoll, som vi även kan komma att ändra eller avsluta när helst vi anser det nödvändigt.

Vi erbjuder dig en möjlighet att använda Tjänsten så som den är och då den finns tillgänglig. Vi innehar inte några övriga skyldigheter än de som framkommer ur detta Avtal. Vi kan ändra på Tjänsten, hindra ditt tillträde till den eller avsluta Tjänsten helt eller delvis, eller kräva ersättning för dess användande eller ändra ersättningens storlek. Vi förbehåller oss alla rättigheter, förutom de som explicit överlåtits i detta Avtal, inkluderande och utan inskränkningar, alla immaterialrättigheter och andra rättigheter som hör till Tjänsten och till dess delar.

twoday Oy förbehåller sig rätten att hindra din åtkomst till eller ta bort allt det innehåll du har på ditt användarkonto utan förhandsvarning. För att förhindra oklarheter konstateras att twoday Oy inte har någon skyldighet att lagra, spara eller erbjuda dig exemplar av den information som du eller andra användare laddat upp till Tjänsten.

För att försäkra oss om din identitet eller din företrädesrätt i ett företag, kan vi komma att skicka dina personuppgifter vidare till en myndighet, t.ex. till Patent- och Registerstyrelsen, eller till annan utomstående part för kontrollera de uppgifter du gett oss. Genom att använda Tjänsten godkänner du att dina personuppgifter får användas för att identifiera och försäkra dina uppgifter och att de därmed får skickas, för denna uppgift, till utomstående.

Tjänsten kan innehålla eller automatiskt producera linkar till utomstående webbplatser (”Utomstående webbplatser”). twoday Oy bär inget ansvar för och rekommenderar inte någon reklam, produkt eller annat material som kan förekomma genom dessa utomstående webbplatser. Tjänsten kan även innehålla artiklar, fotografier, textdokument, grafik, bilder, planer eller mallar, musik, ljud, videomaterial, filer, applikationer, programvara eller annat innehåll som härstammar från eller hör till utomstående parter (”Utomstående parters applikationer, programvara eller innehåll”). Om du beslutar dig för att förflytta dig från Tjänsten till utomståendes webbplatser eller för att använda eller installera utomståendes applikationer, programvaror eller annat innehåll, gör du det på eget ansvar. Lägg också märke till att våra villkor och praxis inte gäller för dessa utomstående webbsidor.

Du gör skäl i att kolla upp dessa webbsidors användarvillkor, praxis och integritetspolicy. Du vet om och godkänner att vi kan komma sända dit viktig information eller andra viktiga meddelanden per e-post, till din mobil eller på annat sätt som anses lämpligt. twoday Oy är inte på något sätt ansvarig för uppkommen skada som beror på att du ej uppdaterat dina kontaktuppgifter eller att du inte fått det informationsmeddelandet vi skickat dig. Du ger oss rätt att använda, lagra och ge vidare dina registeruppgifter och andra uppgifter, om lagen så kräver eller om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att: a) svara på krav i en eventuell rättsprocess, b) för att verkställa detta Avtal, c) för att svara på tredje parters krav på brott mot deras rättigheter, d) för att svara på dina frågor och begäran om kundbetjäning, e) för att skydda twoday Oy, dess arbetstagare, Tjänstens användare eller de allmännas rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

twoday Oy kan begränsa din kontakt med andra användare och förbjuda dig från att vara i kontakt med dem via Tjänsten.

Du är själv uteslutande ansvarig för all den interaktion du har med andra användare. twoday Oy förbehåller sig rätten att övervaka möjliga tvister med andra användare och ifall vi anser det nödvändigt avsluta ditt användarkonto. även om twoday Oy inte har någon skyldighet att göra så i dylika fall.

4. Friskrivningsklausul

VISSA STATERS RÄTTSORDNINGAR GODKÄNNER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER I KONSUMENTAVTAL VILKET KANSKE INNEBÄR ATT DESSA VILLKOR INTE ÄR TILLÄMLPIGA FÖR DIG.

VI ERBJUDER TJÄNSTENS PLATTFORM OCH ALL DÄRTILLHÖRANDE DATA OCH TJÄNSTER SÅ SOM DE FINNS ATT FÅ (”AS IS”, ”AS AVAILABLE”).

VI GER INTE NÅGRA SOM HELST UTTRYCKTA, EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER FÖR DERAS FUNKTION, T.EX. VAD SOM INGÅR I TJÄNSTEN ELLER HUR DESS DELAR SKALL OCH BÖR ANVÄNDAS. OM DU ÄR MIISNÖJD MED TJÄNSTEN, ELLER EN DEL AV DEN, OCH DET HAR ORSAKAT DIG OLÄGENHET KAN DU AVLÄGSNA DIG FRÅN TJÄNSTEN OCH SÄGA UPP DETTA AVTAL PÅ DE 6 SÄTT SOM ANGES I AVTALET. UPPSÄGNING ÄR ALLTID ETT RÄTTSKYDDSMEDEL DU KAN ANVÄNDA DIG AV.

twoday Oy ÄR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG OCH GER INGA SOM HELST GARANTIER ATT DE INNEHÅLL ELLER DE MEDDELANDEN DU SÄNT VIA TJÄNSTEN KOMMER FRAM. VI GARANTERAR INTE HELLER ATT TJÄNSTEN INTE KRÄNKER RÄTTIGHETER SOM TREDJE PARTER HAR. DET MATERIAL, DEN SERVICE OCH DEN TEKNOLOGI SOM MAN KAN FÅ TILLGÅNG TILL VIA TJÄNSTEN KAN ÄVEN INNEHÅLLA IMMMATERIALRÄTTIGHETER ÄGDA AV TREDJE PARTER, SOM twoday Oy HAR RÄTT ATT ANVÄNDA PÅ GRUND AV LICENSAVTAL.

5. Ansvarsbegränsning

VISSA STATERS RÄTTSORDNINGAR GODKÄNNER INTE ANSVARSBEGRÄNSNINGSKALUSULER I KONSUMENTAVTAL VILKET INNEBÄR ATT DESSA VILLKOR KANSKE INTE ÄR TILLÄMLPIGA FÖR DIG.

twoday Oy:s, dess arbetstagares, delägares och ledares (”twoday Oy:s intressenter”) ansvar för skada som orsakats dig begränsas i alla uppkomna fall till högst den summa som motsvarar de senaste 30 dagarnas kostnadssumma som du betalat, eller ifall summan är mindre än hundra (100) euro utgör maximibeloppet hundra (100) euro. twoday Oy:s intressenter är dock inte ansvariga för indirekt skada eller skada som uppstått pga. Tjänstens eller dess innehåll eller användning av en applikation som hänger samman med utebliven vinst, omsättningens minskning eller förlust av data, oberoende av om twoday Oy på förhand varnat för att dylika skador kan uppkomma eller inte. Den ovan beskrivna ansvarsbegränsningen:

 1. gäller oberoende av om dina krav grundar sig på avtal, på ett utomavtalsenligt ansvar eller på annat sätt på lag, oberoende av om dylika skador var inom twoday Oy:s vetskap eller borde ha varit det, och oberoende av om detta Avtals rättsskyddsmedel anses vara tillräckliga eller inte.
 2. gäller inte på skador som twoday Oy:s intressenter har orsakat uppsåtligen och medvetna om att verksamheten som ledde till de uppkomna skadorna var lagstridig eller om en tvingande lag i övrigt inte godkänner att ansvaret begränsas.

6. Uppsägning

Du har rätt att när som helst, utan att uppge någon orsak, säga upp detta Avtal efter pågående faktureringsperiods slut genom att meddela härom till twoday Oy. Uppsägningen blir bindanden för twoday Oy så fort vi behandlat ditt meddelande. twoday Oy har rätt att säga upp detta Avtal utan att ange orsak och få Avtalet hävt genast eller om så anses lämpligt, efter en utsatt uppsägningstid. För att undvika oklarheter konstateras att din rättighet att använda Mobiltjänster kan sägas upp enbart av twoday Oy eller den part som betalar för Mobiltjänstens användning. Efter uppsägning av användaravtalet kan du inte längre använda dig av Tjänsten och du har inte längre tillgång till dess innehåll, inklusive det innehåll du själv laddat upp till Tjänsten. Vid uppsägning kan vi också vägra dig användning av Tjänsten i framtiden.

Utan att på något sätt inskränka twoday Oy:s uppsägningsrätt meddelar vi härom att vi har som praxis att efter eget begrundande av saken, säga upp alla sådana användare som upprepade gånger har brutit mot Finlands, EU:s eller Förenta Staternas upphovsrättslagar eller andra upphovsrättsbestämmelser. En användare som brutit mot immaterialrättsliga bestämmelser kan sägas upp eller dennes åtkoms till Tjänste kan helt eller delvis begränsas till vissa delar, även om det immaterialrättsliga intrånget inte varit upprepat.

7. Följder av uppsägning

Efter att du sagt upp användaravtalet kan Tjänsten inte längre användas. (Du kan dock fortfarande inneha rätt, om twoday Oy så anser, att besöka några av Tjänstens allmänna webbsidor) Med undantag för stycke 2 och 3 i Avtalet är de övriga villkoren fortfarande i kraft även efter att Avtalet sagts upp.

8. Tillämplig lag och skiljeförfarande

Tillämplig lag: I alla eventuella tvister som uppkommer rörande detta Avtal med twoday Oy eller dess intressenter (”Tvister”) tillämpas finsk lag, med undantag för reglerna om lagval.

Skiljeklausul: Alla Tvister skall lösas i ett slutgiltigt och bindande skiljeförfarande, som sammankallas i Helsingfors Finland i enlighet med den finska Centralhandelskammarens regler rörande skiljeförfarande. Språkvalet skall vara engelska i fall användaren inte är finsk och finska ifall användaren är finskspråkig. I förfarandet används en (1) skiljeman. Den förlorande parten är skyldig att betala båda parternas skiljemannaförfarandekostnader och båda parternas skäliga advokatarvoden. Båda parter har rätt att få en domstol att döma ut att de i skiljeförfarande bestämda ersättningarna verkställs.

9. Allmänna villkor

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet: Om något villkor i detta Avtal är utan verkan eller är omöjligt att verkställas på grund av en tvingande lag, skall tolkningen ske i möjligast stor utsträckning så som Avtalet avsåg ursprungligen. Att villkoret är utan verkan påverkar inte Avtalets övriga villkors giltighet. Om något avtalsvillkor på ovanstående sätt blir utan verkan eller inte kan verkställas inom något särskilt rättsområde, är villkoret ändå tillämpligt på andra rättsområden.

Information: Vi kan komma att sända dig information och meddelanden via Tjänstens webbplats, per e-post eller genom att använda oss av de kontaktuppgifter du gett oss. Du kan skicka oss upplysningar till e-postadressen support.signom@twoday.com eller per post till adressen twoday Oy Juridiska frågor, Centralgatan 3, 00100 Helsingfors. Upplysningar skickade till oss på andra sätt än ovan ges inga juridiska verkningar.

Avtalet i sin helhet: Detta avtalsdokument innehåller i sin helhet alla de villkor och bestämmelser som skall tillämpas på avtalsförhållanden då det kommer till användande av Tjänsten. Avtalet är det som tillämpas i första hand i förhållande till andra tidigare avtal eller samförstånd.

Ändrande av Avtalet: Vi förbehåller oss rätten att ändra, komplettera eller ersätta detta Avtals villkor genom att göra ett meddelande härom på Tjänstens webbplats eller genom att informera dig om ändringarna på annat sätt. Om du ej godkänner ändringarna kan du säga upp Avtalet på de sätt som anges i stycke 6 och 7.

Vi ger inte upp våra rättigheter: Ifall vi bestämmer oss för att inte reagera på din eller någon annan användares avtalsbrott kan detta inte tolkas som att vi ger upp vår rätt att senare reagera på avtalsbrottet eller något annat senare avtalsbrott. Utöver detta Avtals uttryckliga avtalsbestämmelser kan inga av twoday Oy givna utlåtande, åtgärder eller underlåtelser juridiskt binda twoday Oy eller dess intressenter om de inte uttryckligen är inskriva i ett dokument som undertecknats av en behörig företrädare för twoday Oy.

Inga säkringsåtgärder: Du har inte under några som helst omständigheter rätt att ansöka om eller få säkringsåtgärder eller annan förbudsbestämmelse, som kan påverka Tjänstens verksamhet.

Nyttohavare: twoday Oy:s intressenter är inte parter i detta Avtal. Intressenterna har dock i egenskap av nyttohavare på sätt som nämns i Avtalet, rätt att kräva de rättigheter som tillkommer dem direkt av dig med detta Avtal som grund.

Överföring och delegering: Du har inga som helst rättigheter att överföra eller delegera de rättigheter som tillkommer dig genom detta Avtal till tredje parter. Alla dylika åtgärder är utan verkan. twoday Oy har rätt att när som helst överföra eller delegera sina rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till vem vi önskar. Vi har även rätt att ersätta twoday Oy som part till detta Avtal med någon tredje part om vi så anser genom en ensidig handlig och meddelande därom.

10. Påbud och förbud

Då du börjar använda Tjänsten förbinder du dig till detta Avtal och till att följa följande påbud och förbud:

Påbud

 • Du bör följa tillämplig lag och allmänna förordningar
 • De uppgifter du uppger bör vara noggranna och korrekta.
 • Du bör bekanta dig med vår Integritetspolicy och följa den.
 • Du bör läsa och följa de meddelanden twoday Oy skickar dig.

Förbud

 • Du får inte kopiera, licensera, underlicensera, publicera, skicka, dela, framföra, sprida, sälja, skapa ett nytt brand eller på något annat sätt flytta eller ekonomiskt dra nytta av Tjänsten eller dess delar (med undantag för det material du själv laddat upp), på annat sätt än vad som anges i Användaravtalet
 • Bakåtkompliering, att svänga tillbaka eller på annat sätt försöka ta reda på de källkoder som hör samman med Tjänsten, eller en del därav, är förbjudet.
 • Du får inte använda information, innehåll eller data som du sett eller fått via Tjänsten på ett sätt som kan konkurrera med Tjänsten.
 • Du får inte påstå eller ge sken av att du företräder twoday Oy eller att du på annat sätt jobbar för twoday Oy eller hör samman med twoday Oy utan att uttryckligen kommit överens om saken med twoday Oy skriftligen.
 • Du får inte göra ändringar i den bakomliggande teknologin i Tjänsten eller på annat sätt göra bearbetningar eller härledningar i Tjänstens innehåll eller tekniska bas.
 • Du får inte heller hyra ut, bjuda ut eller sälja din åtkomst till Tjänsten, innehåll, information du fått via Tjänsten eller annan del därav.
 • Du får inte göra djuplinkar (deep-links, dvs. linkar som hänvisar till någon annan webbplats än Tjänstens framsida) utan att du fått ett skriftligt lov till detta av twoday Oy på förhand.
 • Du får inte öppna, ladda på nytt, uppdatera eller ställa liknande krav på den server som hänger ihop med Tjänsten, oftare än en gång per tre sekunder.
 • Du får inte använda något manuellt eller automatiserat "scarpe"-, "crawl"- eller "spider"-program för att gå igenom Tjänstens sidor.
 • Du får inte använda dig av automatiserade medel för att lägga till användare i dina kontakter, för att skicka meddelanden eller vidta andra åtgärder som sammanhänger med de funktioner Tjänsten erbjuder.
 • Du får inte använda Tjänsten med avsikt att undersöka dess tillgänglighet, kapacitet, koncept eller för att få annan information för att konkurrera med Tjänsten.
 • Du får inte försöka återspegla eller på annat sätt kopiera eller simulera Tjänsten, Tjänstens layout eller dess funktioner.
 • Du får inte använda eller försöka använda Tjänsten genom annat användargränssnitt än de twoday Oy eller dess samarbetspartners erbjuder.
 • Du får inte hoppa över eller förbise någon an de säkerhetskomponenter som hör samman med Tjänsten.
 • Du får inte vidta sådana åtgärder som stör Tjänstens infrastruktur eller som på annat sätt belastar Tjänsten på ett orimligt sätt .
 • Du får inte ta bort någon sådan symbol rörande immaterialrättigheter som finns på Tjänsten, vare sig det rör twoday Oy:s symboler eller sådana symboler som rör till twoday Oy licensierade immaterialrättigheter .
 • Du får inte radera eller dölja någon som helst reklam som syns i Tjänsten.
 • Du får inte använda den information du fått via Tjänsten på ett störande sätt eller annars för att skada andra personer.
 • Du får inte samla in, använda eller flytta uppgifter, inklusive personuppgifter, som du har fått via Tjänsten, om inte Användaravtalet uttryckligen ger dig rätt att göra så eller informationens ägare särskilt get dig lov.
 • Du får inte orsaka störningar i Tjänsten eller i servrar samhörande med Tjänsten eller nätet. Du får inte heller annars förfara mot de förpliktelser, villkor och förfaringssätt som bör följas inom de nät Tjänste fungerar i.
 • Du får inte använda, eller försöka använda, en annan användares användarkonto utan lov. Du får inte heller använda Tjänsten med en falsk identitet.
 • Du får inte göra intrång i Signom-brandet, twoday Oy:s logo eller varumärke. Du får t.ex. inte använda dig av ordet ”Signom” i ett företags namn, e-postadress eller URL-adress. Du får inte heller använda twoday Oy:s logo eller varumärke på utomstående webbsidor utan twoday Oy:s lov.
 • Du får inte ladda upp eller annars uppge information till Tjänsten som:
  • ger en felaktig bild av din identitet,
  • är olaglig, kränkande, skymfande, diskriminerande eller på annat sätt osaklig,
  • innehåller information du inte har rätt att yppa eller ge vidare i enlighet med lag eller för dig bindande avtal
  • kränker någons immateriella rättigheter eller innehåller affärshemligheter,
  • innehåller olovlig reklam, marknadsföringsmaterial, “skräppost”, “spam”, kedjebrev, pyramidsvindel eller likande material; det är också förbjudet att skicka vidare informationsmeddelanden som skickats ut av Tjänsten till olika distributionslistor,
  • innehåller programvirus eller andra program som kan komma att skada eller störa Tjänsten, dess användares programvara eller
  • ge felaktig individualiseringsinformation eller på annat sätt försöka dölja ursprunget för ett meddelande som sänts via Tjänsten