ASIAKASTIETOLOMAKE YRITYKSET TAI YHTEISÖT

Ennen merkintää tutustukaa avaintietoesitteeseen (KIID) ja rahaston sääntöihin sivulla www.fondita.fi
 
 
 
 
Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteen.
 
Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Käytämme lomakkeessa annettuja tietoja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
 
Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti):
Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä: *
 
 

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa yhteisö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä suoraan tai välillisesti on: yli 25 % yhteisön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tämä äänimäärä voi perustua omistukseen, yhtiöjärjestykseen tai muuhun sopimukseen. Määräysvallan käyttäjäksi luetaan myös henkilö, jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä.

Jos yhteisön omistaa toinen yhteisö (yli 25 %) tulee myös tästä yhteisöstä toimittaa tosiasiallisten edunsaajien tiedot.

Mikäli kenelläkään luonnollisella henkilöllä ei ole määräysvaltaa yhteisössä, pidetään tosi- asiallisena edunsaajana yhteisön hallitusta, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen ei koske julkisesti noteerattuja yrityksiä.

Mikäli yhteisöllä on enemmän kuin 3 tosiasiallista edunsaajaa, pyydämme ilmoittamaan edunsaajat erillisellä vapaamuotoisella liitteellä sähköpostilla osoitteeseen info@fondita.fi. Säätiöasiakkaiden osalta tarvitsemme hallituksen (ja mahdollisen hallintoneuvoston) kaikista jäsenistä yllä olevat tiedot.

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut jossakin seuraavista julkisista tehtävistä:
 1. valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
 2. parlamentin jäsenenä
 3. poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
 4. ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
 5. tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
 6. keskuspankin johtokunnan jäsenenä
 7. suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
 8. puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
 9. valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä
 10. kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tämän:
 1. aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
 2. lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
 3. vanhempia
 
Tosiasiallinen edunsaaja 1.
 
Tosiasiallinen edunsaaja 2.
 
Tosiasiallinen edunsaaja 3.
 
 
 
Yritys on aktiivinen, jos jokin seuraavista kohdista pitää paikkansa yrityksen kohdalla:

1) Vähintään 50 % yrityksen edellisen tilikauden tuloista muodostuu tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä
2) Yrityksen omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö
3) Yrityksen tai sen emoyksikön arvopapereilla käydään kauppaa pörssissä tai vakiintuneella markkinapaikalla

Yritys on passiivinen ei-finanssialan yritys jos mikään edellä mainituista kriteereistä ei täyty.
Lisätietoja: info@fondita.fi
Sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle muutoksista asiakastiedoissa ja vahvistan, että yrityksen tiedot ovat paikkansapitäviä myös kaupparekisterissä tai vastaavassa viranomaisrekisterissä.