ASIAKASTIETOLOMAKE YRITYKSET TAI YHTEISÖT

Ennen merkintää tutustukaa avaintietoesitteeseen (KIID) ja rahaston sääntöihin sivulla www.fondita.fi
 
Kyllä
Ei
 
 
Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteen.
 
Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
 
Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti):
Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä: *
Liiketoiminnan tuotot
Sijoitustoiminta
Muu
 

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa yhteisö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä suoraan tai välillisesti on: yli 25 % yhteisön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tämä äänimäärä voi perustua omistukseen, yhtiöjärjestykseen tai muuhun sopimukseen. Määräysvallan käyttäjäksi luetaan myös henkilö, jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä.

Jos yhteisön omistaa toinen yhteisö (yli 25 %) tulee myös tästä yhteisöstä toimittaa tosiasiallisten edunsaajien tiedot.

Mikäli kenelläkään luonnollisella henkilöllä ei ole määräysvaltaa yhteisössä, pidetään tosi- asiallisena edunsaajana yhteisön hallitusta, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen ei koske julkisesti noteerattuja yrityksiä.

Mikäli yhteisöllä on enemmän kuin 3 tosiasiallista edunsaajaa, pyydämme ilmoittamaan edunsaajat erillisellä vapaamuotoisella liitteellä sähköpostilla osoitteeseen info@fondita.fi. Säätiöasiakkaiden osalta tarvitsemme hallituksen (ja mahdollisen hallintoneuvoston) kaikista jäsenistä yllä olevat tiedot.

 
Tosiasiallinen edunsaaja 1.
Kyllä
Ei
 
Tosiasiallinen edunsaaja 2.
Kyllä
Ei
 
Tosiasiallinen edunsaaja 3.
Kyllä
Ei
 
Kyllä
Ei
 
Aktiivinen
Passiivinen
 
Yritys on aktiivinen, jos jokin seuraavista kohdista pitää paikkansa yrityksen kohdalla:

1) Vähintään 50 % yrityksen edellisen tilikauden tuloista muodostuu tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä
2) Yrityksen omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö
3) Yrityksen tai sen emoyksikön arvopapereilla käydään kauppaa pörssissä tai vakiintuneella markkinapaikalla

Yritys on passiivinen ei-finanssialan yritys jos mikään edellä mainituista kriteereistä ei täyty.
Lisätietoja: info@fondita.fi