ASIAKASTIETOLOMAKE YKSITYISHENKILÖT

Ennen merkintää tutustukaa avaintietoesitteeseen (KIID) ja rahaston sääntöihin sivulla www.fondita.fi
 
 
 
 
Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteen.
 
 
Asiakas voi antaa suostumuksensa sille, että rahastoyhtiö saa raportoida sijoituksia koskevia tietoja asiakkaan nimeämälle edustajalle, joka voi olla henkilö tai yhteisö. Rahastotoimeksiantoja emme vastaanota edustajalta ilman erillistä asiakkaan antamaa valtakirjaa.

Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Käytämme lomakkeessa annettuja tietoja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
 
Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä: *
 
Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut jossakin seuraavista julkisista tehtävistä:
 1. valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
 2. parlamentin jäsenenä
 3. poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
 4. ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
 5. tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
 6. keskuspankin johtokunnan jäsenenä
 7. suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
 8. puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
 9. valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä
 10. kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tämän:
 1. aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
 2. lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
 3. vanhempia
 
 
 
Sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle muutoksista asiakastiedoissa.