Webbtjänstavtal för företag

Du har bytt till den Signom elektroniska signeringstjänst som gör webbtjänstavtal för företag. Informationen du fyller i på den här sidan är skyddad.
(nedan Kunden) om användningen av den Webbtjänst som Försäkringsbolaget tillhandahåller och som kräver identifiering samt om uträttandet av ärenden.
Detta avtal gäller all användning av Webbtjänsten och uträttande av ärenden med samtliga bordsdatorer, bärbara datorer, surfplattor, smarttelefoner o.d. terminaler som Försäkringsbolaget i varje enskilt fall godkänner.
Den ärendehantering i Webbtjänsten som är föremål för avtalet är möjlig samtidigt på alla terminaler som Försäkringsbolaget godkänner enligt de fullmakter som Kundens Huvudanvändare gett och terminalerna kan inte separat begränsas.
Avtalet träder i kraft, när Försäkringsbolaget har bekräftat den person som Kunden befullmäktigat som Huvudanvändare av Webbtjänsten. Bekräftelsen skickas per e-post till Huvudanvändaren.
Webbtjänstens användare kan ta fram och i enlighet med sina rättigheter sköta Kundens avtal i Webb- tjänsten. Med detta avtal befullmäktigar Kunden den person som han eller hon valt till Webbtjänstens Huvudanvändare.
Huvudanvändaren har rätt att ansluta och slopa användare i Webbtjänsten samt att administrera samtliga användares rättigheter i Webbtjänsten och han eller hon fungerar som kontaktperson gentemot Försäk- ringsbolaget i ärenden gällande Webbtjänsten. Huvudanvändaren har rätt att se uppgifterna för och göra ändringar i Kundens alla avtal. Övriga användares rättigheter kan till denna del vara begränsade. Som identifieringssätt för samtliga användare används personliga bankkoder eller om det för en tillämpning är möjligt det användarnamn som Försäkringsbolaget gett och det personliga användarnamn och lösenord som användaren själv skapat. I Webbtjänsten finns närmare information i de bruksvillkor som gäller Man- datum Livförsäkringsaktiebolags och Ömsesidiga försäkringsbolaget Kalevas Webbtjänst och webbplatser.

Företagets/Organisationens uppgifter

Huvudanvändarens uppgifter

Övriga avtalsvillkor

Kunden ansvarar ensam för alla åtgärder, uppdrag och begäran om tjänster som gjorts med stöd av givna fullmakter och användarrättigheter i Webbtjänsten. Försäkringsbolaget ansvarar inte för skada som orsakas av eventuella fel i de användaruppgifter som Kunden och Huvudanvändaren lämnat. Kunden god- känner att Försäkringsbolaget inte ansvarar för skador som orsakats av olovlig eller lagstridig användning av försäkringsbesparingar eller andra åtgärder som Huvudanvändaren, andra användare eller tredje part vidtagit via Webbtjänsten.
Kunden ansvarar för att alla användare i Webbtjänsten läser avtalsvillkoren och reglerna som gäller Webbtjänsten och förbinder sig att följa dem. Kunden ansvarar för att Webbtjänsten inte används i strid med avtalsvillkoren, reglerna för bankernas identifieringstjänster, Försäkringsbolagens anvisningar eller rekommendationer.
Försäkringsbolaget registrerar Huvudanvändaren och den användare som han eller hon utsett med deras personbeteckning. Kunden ansvarar för att han eller hon har samtliga användares samtycke till att överlåta användarens personbeteckning och övriga nödvändiga uppgifter om användarna till Försäkringsbolaget.

Anmälan om ändringar

Huvudanvändarens användarbehörighet gäller tills vidare, tills Kundens skriftliga anmälan om att fullmakten upphör har inkommit till Försäkringsbolaget. Också anmälan om att användningen av Webb- tjänsten upphör och fastställande av en ny Huvudanvändare ska göras skriftligen. För alla ovan nämnda anmälningar behövs Kundens underskrift enligt handelsregistret.
Användarbehörigheterna för övriga användare upphör, när Huvudanvändaren har anmält att deras användarrättigheter upphör antingen skriftligen eller via Webbtjänsten på adressen www.mandatumlife.fi/webbtjanster. Slopandet av Huvudanvändarens behörigheter slopar inte andra användares rättigheter, såvida inte en separat begäran därom tillställs Försäkringsbolaget.

Underskrifter

Firmateckningsrätten kontrolleras mot handelsregistrets uppgifter med nätbankskoder i twoday Oy:s upprätthållna signeringstjänst.

Jag bekräftar att jag läst villkoren för detta avtal samt de allmänna användarvillkoren för Webbtjänsten, jag godkänner deras innehåll och förbinder mig att följa dem.

Genom att underteckna avtalet elektroniskt försäkrar jag att jag enligt handelsregistret har rätt att teckna bolagets firma.

Lägg till din e-postadress och klicka på "Fortsätt". Dokumentet undertecknas enligt instruktionerna. Observera att du måste bekräfta din identitet med hjälp av dina personliga nätbankskoder.

Om namnteckningsrätten i ert företag är delad på en annan person jämte dig, ska du först själv skriva under dokumentet och därefter förmedla e-postmeddelande till den andra namntecknaren för företaget. Ert företags andra namntecknare får möjlighet att underteckna dokumentet genom att klicka på länken i meddelandet.

Om du inte själv har namnteckningsrätt kan du ange här din e-postadress eller direkt e-postadress för ert företags namntecknare. I fall du anger din e-postadress, kan du förmedla e-postmeddelande till ert företags namntecknare.


Förhandsöversikt    Fortsätt   
>