INFORMATIONSBLANKETT FÖRETAG OCH SAMFUND

Vänligen bekanta dig med faktabladet för investerare (KIID) och fondernas regler på www.fondita.fi före du tecknar.
 
 
 
 
Ifall företaget är skattskyldigt i något annat land än Finland, ber vi meddela skatteregistreringsnummer
 
Följande frågor, som berör identifieringen av kunden, baserar sig på Lagen om penningtvätt. Uppgifterna används till att uppfylla fondbolagets lagstadgade skyldigheter.
 
Företagets ekonomiska ställning (enligt det senast bokslutet):
Till teckningen överförda tillgångars ursprung: *
 
 

Med verklig förmånstagare avses en fysisk person som har bestämmande inflytande över företaget. En person anses ha bestämmande inflytande då den äger över 25 % av företagets aktier eller röster. Vid beräkning av ägarandelen och röstandelen ska både direkt och indirekt ägande räknas ihop. Röstandelen kan basera sig även på bolagsordning eller annat avtal. Till verklig förmånstagare räknas även en person som har rätt att utnämna eller avskeda majoriteten av styrelsen.

Om företaget ägs av en annan sammanslutning (ägarandel över 25 %) bör informationen om de verkliga förmånstagarna ges även för den ägande sammanslutningen.

Om ingen fysisk person har bestämmande inflytande över företaget, anser lagen att företagets styrelse eller VD (eller en person i motsvarande ställning som VD:n) är verklig förmånstagare. Identifieringen av verkliga förmånstagare gäller inte för offentligt noterade företag.

Om företaget eller samfundet har mer än 3 verkliga förmånstagare ber vi er skicka en lista på dessa personers uppgifter i en fritt formulerad bilaga per e-post till adressen info@fondita.fi. För stiftelsekunder behöver vi få ovanstående uppgifter på samtliga medlemmar i styrelsen, samt även för medlemmarna i förvaltningsrådet ifall det finns ett sådant.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har under de senaste 12 månaderna haft offentliga uppdrag som
 1. statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister
 2. parlamentsledamot
 3. medlem av politiska partiers styrelser
 4. ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
 5. ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av statsfinanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk
 6. ledamot i direktionen för en centralbank
 7. ambassadör eller chargé d'affaires
 8. minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten
 9. medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt
 10. direktör, biträdande direktörer eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning
Med en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses hans eller hennes:
 1. make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make
 2. barn och ett barns make eller partner enligt ovan
 3. föräldrar
 
Verklig förmånstagare 1.
 
Verklig förmånstagare 2.
 
Verklig förmånstagare 3.
 
 
 
Företaget kategoriseras som aktivt om något av följande kriterierna uppfylls:

1) Minst 50 % av företagets intäkter under den föregående räkenskapsperioden utgjordes av försäljning av tjänster eller produkter.
2) Företaget ägs av staten, kommunen eller av något annat offentligt samfund.
3) Företaget eller dess moderbolags aktier är föremål för handel i börsen eller på en annan etablerad marknadsplats.

Företaget är ett passivt icke-finansiellt företag om inget av de ovannämnda kriterierna uppfylls.
Tilläggsinformation: info@fondita.fi
Jag förbinder mig att meddela fondbolaget om förändringar i kunduppgifterna och jag bekräftar att företagets uppgifter är korrekta i handelsregistret eller i motsvarande myndighetsregister.