INFORMATIONSBLANKETT PRIVATPERSONER

Vänligen bekanta dig med faktabladet för investerare (KIID) och fondernas regler på www.fondita.fi före du tecknar.
Ja
Nej
 
Svenska
Finska
Engelska
 
Ja
Nej
 
 
Ifall du är skattskyldig i något annat land än Finland, ber vi dig meddela ditt skatteregistreringsnummer
 
 
Kunden kan ge tillåtelse till att fondbolaget rapporterar information om fondandelarna till en tredje part, som kan vara en privatperson eller ett samfund. Representanten kan inte ge fonduppdrag i kundens namn utan en separat fullmakt given av kunden.

Följande frågor, som berör identifieringen av kunden, baserar sig på Lagen om penningtvätt. Uppgifterna används till att uppfylla fondbolagets lagstadgade skyldigheter.
< 30 000
30 000 - 60 000
60 000 - 100 000
över 100 000 euro
 
Till teckningen överförda tillgångars ursprung: *
Lön
Kapitalinkomst
Arv / Gåva
Annat
 
Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har under de senaste 12 månaderna haft offentliga uppdrag som
 1. statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister
 2. parlamentsledamot
 3. medlem av politiska partiers styrelser
 4. ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
 5. ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av statsfinanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk
 6. ledamot i direktionen för en centralbank
 7. ambassadör eller chargé d'affaires
 8. minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten
 9. medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt
 10. direktör, biträdande direktörer eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning
Med en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses hans eller hennes:
 1. make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make
 2. barn och ett barns make eller partner enligt ovan
 3. föräldrar
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
Allmän placeringsverksamhet / strävan efter avkastning
Annat
 
Jag förbinder mig att meddela fondbolaget om förändringar i kunduppgifterna.